APU Network Integritetspolicy

Inledning
Vi på APU Network bryr oss om dig och dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg med de uppgifter du lämnar ut till oss. Den gäller när du är vår medlem eller på något annat sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1  Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

 1.2  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

APU Network är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3  Hur får APU Network tag på dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig på http://www.apunetwork.net
  • När du skickar in ärenden till oss
  • När du registrerar dig till något av våra event

1.4  Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

APU behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, event, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig som medlem.

1.5  Varför behandlar APU Network uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem
  • För att ge välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra vår organisation

1.6  När har APU Network rätt att behandla dina personuppgifter?

APU Network har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7  Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på APU Network och i vissa fall av APU Networks personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8  Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. APU Network strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

1.9  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

APU Network sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra det initiala ändamålet för sparandet av personuppgifterna. Hur länge APU Network sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

APU Network värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång: På APU Network är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta APU Network och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att APU Network raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer APU Network inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos APU Network.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit APU Network. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att APU Network kan neka.

1.12  När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på http://www.apunetwork.net

1.13     Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

APU Network
[email protected]

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180522 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn