Gränsöverskridande dialog om modersmålets betydelse

Den 31 maj 2016 tog Bosnien och Hercegovinas ambassadör i Sverige, HM Vesna Cuzic, emot representanter från Språkinstitutet i Sarajevo och APU Network för samtal om betydelsen av goda kunskaper i modersmålet för i första hand diasporan från BiH i Sverige.

Mötet är ett nästa steg utifrån ett påbörjat samarbete mellan Språkinstitutet och diasporan i Sverige som initierades i den tidigare föreläsningen ”Vikten av goda kunskaper i modersmålet” då vi diskuterade ämnet tillsammans med ett flertal barn, elever, modersmålslärare och föräldrar.

Utifrån den gemensamma nämnaren att modersmålet inte bara är ett kommunikationsmedel, utan även en grundsten i en människas identitet, pratades om hur förutsättningarna för undervisning av modersmålet ser ut idag och vilka utmaningar barn, elever, föräldrar och lärare bemöter och på vilka sätt kan dessa utmaningar hanteras.

Olika och ofta försvårande förutsättningar kan leda till att bristande modersmålskunskaper blir ett problem för många såväl elever som föräldrar, som i ett vidare perspektiv riskerar att modersmålet tappas bort redan för nästkommande generation. Även bristen på adekvat litteratur bidrar till problematiken, då kursmaterialet sällan är anpassat till rådande styrdokument.

Enligt gällande föreskrifter i Sverige ska varje huvudman, om vissa förutsättningar uppfylls, erbjuda modersmålsundervisning till elever i både grund- och gymnasieskola. I praktiken är det inte alltid en garanti att varje elev får möjligheten att läsa sitt modersmål.

Det kan finnas flera olika orsaker till detta, ett är att språkgrupper inte är homogena både ålders – och kunskapsmässigt . Detta betyder att på en lektion är en lärare tvungen att jobba med en elev från förskoleklassen och en som går på högstadiet. Ett annat är att skolor erbjuder för få timmar så att det försvårar att lära sig modersmålet.

Ett tredje är att lektionerna läggs på sena eftermiddagar vilket ofta krockar med andra elevaktiviteter eller rentav att vissa skolor på grund av ekonomiska svårigheter, inte alls erbjuder lektioner i modersmål. APU Network berättade om initiativet APU Lek och Lär på bosniska, som startades utifrån ett behov hos föräldrar och barn att under lekande former utveckla modersmålet.

Språkinstitutet berättade om ett pågående projekt kring långsiktig insats om förbättrade förutsättningar för att lära ut modersmålet utanför BiH-s gränser. Utifrån frågan hur vi kan hjälpas åt diskuterades följande områden: Aktivt samarbete mellan APU Network och Språkinstitutet i Sarajevo, med stöd av BiH ambassadör i Sverige. Bättre information till diasporan från BiH i Sverige om Språkinstitutets tillgänglighet och tjänster till BiH medborgare utanför hemlandets gränser såsom:

  • Framtagande av läromedel
  • Seminarier
  • Möjlighet till sommarskolor för diasporan i och utanför BiH

Gästerna från Språkinstitutet var:

Dr. sci. Alen Kalajdžija, ordförande, Mr. sci. Aida Krso, Prof. Hadzem Hajdarević, författare och Muhidin Čolić, samarbetspartner och projektkoordinator

APU Network representerade:

Modersmålslärare Dzeneta Bradaric, Nihada Bunar, Monija Tipura, Denis Tajic och för APU Styrelsen Emina Pašić, Darko Krsek och Vernisa Rejhan.

Inom kort kommer vi inom APU Network att hålla ett arbetsmöte för att tillsammans med lärare och andra kunniga och diskutera ett nästa steg.

Härmed bjuder vi in alla som är idag arbetar med modersmål och är intresserade att delta att höra av sig till oss på e-mail: [email protected]