Stadgar för ideell förening APU Network Förening
Antagna vid Extra Föreningsstämma den 11 december 2022

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är APU Network Förening.


§2. Föreningens organisationsnummer
Föreningens organisationsnummer är: 802460-1034


§3. Föreningens säte
Föreningens säte är i Stockholm.


§4. Ändamål
Föreningens ändamål är att samla kulturarbetare, idrottare, entreprenörer, akademiker och
andra intressenter som delar Föreningens värderingar och stödjer dess verksamhet.
Föreningen är en ideell, politiskt- och religiös obunden organisation för medborgare med
ursprung främst i Bosnien-Hercegovina och Sverige, men även andra intressenter som vill
medverka i föreningens verksamhet. Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer
och tillämpar öppet medlemskap.
Verksamheten bedrivs inom tre huvudsakliga områden:
• Främjandet av samarbete inom akademin, entreprenörskapet, kulturen och sport
• Främjandet av ökad konkurrenskraft inom näringslivet
• Främjandet av ökat samarbete mellan Bosnien-Hercegovina och Sverige
Föreningen aspirerar till att öka en hållbar demokratisk utveckling i det svenska
samhället och stärka Bosnien-Hercegovinas diasporas position i Sverige. Föreningen vill även
bidra till en ökad och hållbar demokratisk utveckling i Bosnien-Hercegovina. Föreningen vill
agera som ambassadörer och förebild för Bosnien-Hercegovinas befolkning i Sverige och EU.


§5. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av kassören, vice ordförande och ordförande, var och en för sig för
summor upp till 15 000 kronor. Ekonomiska transaktioner gällande summor över 15 000
kronor skall godkännas av APU Networks styrelse.


§6. Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom frivilliga donationer, verksamhets- och
projektstöd, Föreningens aktiviteter och medlemsavgifter. Arbetet inom Föreningen bedrivs
på frivilliga grunder med undantag för de projekt som drivs där arvoden eller lön kan
förekomma.


§6.1. Medlemsavgifter
Föreningen uppbär årligen de betalande medlemmarnas avgifter. Medlemsavgiften beslutas
vid föreningsstämman och tillfaller Föreningen. Medlemskapet för Föreningens betalande

medlemmar uppgår till 350 kr och skall förnyas varje år. Förnyelse av betalande medlemskapet
sker genom betalning av hela årsbeloppet till föreningens konto, senast 31 januari. Medlem som
inte betalar sitt medlemskap innan 31 januari förlorar sina medlemsförmåner enligt §7.1.
Medlem som inte betalar sitt medlemskap innan 31 januari betalar ordinarie pris på aktiviteter
anordnade av Föreningen.


§7. Medlemskap
Var och en som stödjer och omfattar Föreningens verksamhet och mål har rätt till medlemskap i
Föreningen, oavsett ras, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.


§7.1. Betalande Medlemskap
Föreningens medlemmar skall betala hela årsavgiften till föreningens konto så som fastställt
under §6.1. Medlemsavgifter.
Medlemmar erhåller följande förmåner:
• Rösträtt vid föreningsstämma
• Rätt att kandidera till Föreningens styrelse
• Tillträde till alla evenemang anordnade av Föreningen
• Möjlighet till deltagande i alla projekt och aktiviteter drivna av Föreningen
• Möjlighet till eventuella rabatter till konserter och föreställningar anordnade av
• Föreningen och dess samarbetspartner
• Tillgång till information förmedlad via e-post och sociala medier
• Tillgång till rabatter och erbjudanden från Föreningens sponsorer och samarbetspartners


§7.2. APU Följare
Föreningens följare har möjlighet att följa föreningen arbete och ta del av detta via sociala
medier. APU Följare har inte tillgång till samma förmåner som betalande medlemmar (§7.1.
Betalande medlemskap). APU Följare får begränsade förmåner enligt följande:
• Tillträde till evenemang anordnade av Föreningen till ordinarie pris och i mån av plats
• Tillgång till begränsad information förmedlad via e-post och sociala medier
• Tillgång till begränsade erbjudanden från Föreningens sponsorer och partners
§8. Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med styrelsens
protokoll till revisorerna senast 2 månader innan föreningsstämma. Revisorerna skall överlämna
sin berättelse till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma.
§9. Föreningens organ
Föreningens organ är:
• Föreningsstämma
• Styrelse
• Valberedning
• Revision
• Extra föreningsstämma

§9.1 Föreningsstämma
Föreningsstämma är Föreningens högsta beslutande organ och består av styrelsen och alla
föreningens medlemmar. Föreningsstämma hålls senast i maj varje år. Kallelse skall skickas till
samtliga medlemmar till den adress som de uppgivit, senast 30 dagar innan mötet äger rum.
Årsredovisning med revisionsberättelsen, dagordning, samt eventuella andra dokument skall
vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötet äger rum.
Protokollet från årsmöte skall vara justerat och göras tillgänglig för medlemmarna senast en
månad efter avslutat föreningsstämma. Följande dagordning skall förekomma på varje
föreningsstämma:
• Mötets öppnande
• Fastställande av dagordningen
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om mötet har utlysts i enlighet med föreningens stadgar, §9.1. Föreningsstämma
• Val av föreningsstämmans ordförande och föreningsstämmans sekreterare
• Val av två stycken justerare tillika rösträknare
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk redogörelse
• Ansvarsfrihet för styrelse
• Fastställande av medlemsavgift för året
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
• Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter (vartannat år)
• Val av föreningens revisorer (vartannat år)
• Val av valberedning (vartannat år)
• Övriga frågor
Vid en föreningsstämma kan eventuella tillägg och ändringar av stadgar göras. Ett förslag
gällande dessa måste läggas fram i enlighet med regler som finns i dessa stadgar, §12.
Stadgeändring och §9.1. Föreningsstämma.


§9.2. Styrelse
Föreningens styrelse väljs på föreningsstämman efter förslag av valberedningen för två år i
taget. Styrelsen består av fem ledamöter samt två suppleanter, varav den ena är Föreningens
ordförande. Föreningsstämman väljer Föreningens ordförande. Ordförandeposten kan
innehas under högst två mandatperioder (totalt 4 år) samt att en styrelseledamot högst kan
väljas under tre mandatperioder. Två nya suppleanter väljes ut till Styrelsen under valåret
med syftet att kunna:
• Ställa upp om någon av ordinarie ledamöter ej kan fullgöra sina åtaganden under
mandatperioden.
• Skapa förutsättningar för att enklare kunna rekrytera till styrelseposter i framtiden.
Styrelsen väljer kassör och fördelar ansvarsområden mellan ledamöterna. Det är inte
obligatoriskt att kassören samtidigt också är ledamot. Styrelsen skall sköta Föreningens
löpande ärenden utifrån den av föreningsstämman fastställda verksamhetsplanen, samt
förbereda kommande föreningsstämma. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det
erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen ansvarar för Föreningens
ekonomi och informationsförmedling kring Föreningens verksamhet till medlemmarna, samt
företräda Föreningen i kontakt med myndigheter och andra organisationer. Styrelsen ansvarar

även för Föreningens administration och medlemsregister. Styrelsen fastställer egen
verksamhetsplan för ett år i taget.
Jäv skall alltid beaktas vid löpande styrelsearbete. Vid beslut i enskilt ärende där jäv kan antas
förekomma hos/för enskild styrelseledamot ska denna aktivt och utan anmodan lämna
styrelserummet under ärendets behandling. Det är inte lämpligt med relation mellan någon av
följande inom styrelsen: anställd/styrelseledamot/revisor/valberedare.
§9.3. Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två men högst fem personer som väljs på
föreningsstämman med uppgift att föreslå personer till styrelse, ordförande och revisorer, samt
andra eventuella förtroendeuppdrag i Föreningen.
Detta förmedlas i god tid, dock senast 2 månader innan föreningsstämma äger rum.
Valberedningen lämnar till styrelsen sitt skriftliga förslag senast fyra veckor innan
föreningsstämma äger rum. Föreningen har inte krav på sig att välja dem personer
valberedningen föreslagit. Förslag till ny valberedning förbereds utav styrelsen, dvs. inte av den
avgående valberedningen.


§9.4. Revision
Föreningsstämma väljer två ej auktoriserade revisorer. Revisorerna får fortlöpande utföra både
förvaltnings- och ekonomisk revision. Föreningen får anlita en auktoriserad revisor, som då i
första hand utför ekonomisk revision. Förvaltningsrevision innebär att revisorerna kontrollerar att
styrelsen följer stadgarna, årsmötesbeslut och fattar beslut på rätt sätt. Ekonomisk revision
innebär att revisorerna kontrollerar kassörens arbete och Föreningens ekonomiska redovisning.
Styrelsen skall senast fyra veckor före föreningsstämman tillhandahålla revisorerna
föreningsräkenskaper, styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar, enligt revisorernas
önskemål.
Revisionsberättelse tillsändes styrelsen senast 14 dagar före föreningsstämma äger rum. En
avgående styrelseledamot får inte väljas till revisor då denne kan komma att kontrollera
verksamhet som denne själv varit ansvarig för.


§9.5. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kallas vid frågor av stor betydelse för Föreningens verksamhet eller då
styrelsen inte kan komma fram till ett beslut, och sammankallas av Föreningens styrelse. Extra
föreningsstämma kan begäras av styrelsen, Föreningens revisorer eller av minst en fjärdedel av
röstberättigade föreningsmedlemmar. Kallelse till medlemsmöte skall skickas till samtliga
medlemmar till den adress som de uppgivit, senast 14 dagar innan mötet äger rum.


§10. Motion, förslag och klagomål
En motion är ett förslag i skriftlig form från medlemmar, och kan vara förslag till
stadgeändringar, förslag till Föreningens verksamhet eller förändringar av medlemsavgift. En
motion skall lämnas skriftligt till styrelsen och skall innehålla en beskrivning av situationen,
motivering till förslaget, samt konkreta förslag till förändring eller lösning. Motioner beslutas om
vid föreningsstämmor.
Motionen skall överlämnas till styrelsen senast 4 veckor innan föreningsstämma äger rum.
Ställningen beträffande motionen tas av styrelsen och skickas ut till alla medlemmar senast 7
dagar innan föreningsstämma äger rum.

Medlemmar kan lämna förslag till Föreningens övriga organ, och då i skriftlig form, varpå
vederbörande organ skall fatta ett beslut beträffande förslaget senast inom två månader. En
medlem eller medlemmar som inte är nöjda med av Föreningens organ fattat beslut, har rätt att
överklaga beslutet till styrelsen, varpå styrelsen fattar ett beslut senast inom två månader.
Styrelsens beslut kan överklagas ytterligare en gång vid föreningsstämma där ett slutgiltigt
beslut fastställs. Ett skriftligt överklagande skickas till styrelsen senast fyra veckor innan
föreningsstämma äger rum.


§11. Beslut
§11.1. Föreningsstämma
Beslut på föreningsstämman tas med enkel majoritet av de röstberättigade medlemmarna.
Medlemmar som inte kan närvara vid Föreningsstämman ska få möjlighet att skicka in sina
röster senast 2 dagar innan föreningsstämman. I händelse av lika röstetal avgör
mötesordförandes röst. Beslut på föreningsstämman fattas i första hand genom
handuppräckning, genom så kallad öppen omröstning samt medräkning av mottagna röster av
röstberättigade medlemmar. Mötesordförande avgör vilket alternativ som har fått flest röster.
Om någon mötesdeltagare anser att mötesordföranden har uppfattat majoritetens vilja fel kan
röstomräkning begäras och måste då genomföras. Föreningsstämman kan besluta att
genomföra sluten omröstning. Ett sådant beslut fattas på begäran av majoriteten av
röstberättigade medlemmar eller av Föreningens styrelse då det föreligger särskilda skäl, i
avseende av beslutets känslighet.


§11.2. Styrelsemöte
För ett styrelsebeslut krävs det minst 3 närvarande styrelseledamöter och dessa beslut fattas
vid styrelsemötet. För styrelsebeslut krävs en kvalificerad majoritet av minst 4 röster. Om
styrelsen inte kan fatta beslut angående något ärende hänskjuts frågan till extra
föreningsstämma då samtliga medlemmar kallas.


§12. Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar görs med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar
av de röstberättigade vid en föreningsstämma.


§13. Upphörande av medlemskapet i Föreningen
Medlemskapet i Föreningen kan upphöra antingen på egen begäran eller vid uteslutning. Om
medlemmen önskar att lämna Föreningen på egen begäran skall en sådan begäran skickas till
styrelsen i skriftlig form.
Vid uteslutning av en medlem, skall ett styrelsebeslut fattas då särskilda skäl till uteslutning
föreligger. En medlem kan uteslutas i fall att medlemmen har skadat Föreningen och
Föreningens anseende, medlem har aktivt motverkat Föreningen eller dess mål, eller om
medlemmen har aktivt motverkat beslut som har fattats av årsmötet eller styrelsen.
Uteslutningen kan överklagas till styrelsen enligt redan bestämda regler under §10. Motion,
förslag och klagomål i Föreningens stadgar.

§14. Upplösning av Föreningen
Beslut om upplösning av Föreningen skall fattas av två varpå följande möten, varav ett är
föreningsstämma och det andra extra föreningsstämma. För att ett sådant beslut skall gälla
krävs det stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstberättigade vid båda
möten.
Då Föreningen upplöses ska föreningens egendom tillfalla en liknande förening med samma
syfte eller användas till humanitära ändamål, vilket