danbijelihtraka2021

BHRF Press BH savez udruženja Švedske zajedno sa mnogobrojnim bosanskohercegovačkim udruženjima i gostima organizira dana 31/5 u 12.00 manifestaciju ”Dan bijelih traka” sa temom ”Naš Prijedor” u znak sjećanja na zločine počinjene u Prijedoru 1992.

APU network će tradicionalno biti dio ove važne manifestacije.

—————

Bosnisk-hercegovinska riksförbundet i samarbete med flera andra bosniskhercegovinska föreningar och gäster kommer den 31/5 kl 12.00 att anordna en manifestation ”Internationella med temat ”Vår Prijedor” för att hedra offer och minnas de brott som begåtts i Prijedor 1992.

APU network kommer traditionellt att vara en del av denna viktiga manifestation.

————–

Pozivamo vas da sudjelujete putem FB link/ Delta genom FB länken:  FB link!

APU meeting

Styrelsen för APU Network kallar härmed alla medlemmar till föreningsstämma.

Tid: Söndag 30. Maj 2021 med start kl. 11:00 – 13:00.
Plats: Videolänk, Microsoft Teams, Click here to join the meeting

Dagordning
▪ Mötets öppnande
▪ Fastställande av dagordningen
▪ Fastställande av röstlängd
▪ Fråga om mötet har utlysts i enighet med föreningens stadgar, §10. Föreningsstämma.
▪ Val av föreningsstämmas ordförande och föreningsstämmas sekreterare
▪ Val av två justerare tillika rösträknare
▪ Verksamhetsberättelse
▪ Ekonomisk redogörelse
▪ Ansvarsfrihet för styrelsen
▪ Fastställande av medlemsavgift för året
▪ Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
▪ Övriga frågor

Medlemskapet för Föreningens betalande medlemmar uppgår till 250kr och skall förnyas varje år senast 4 veckor innan ordinarie Föreningsstämma. Förnyelse av betalande medlemskapet sker genom betalning av hela årsbeloppet till föreningens konto via Swish 1234 711 578. Vänligen ange ditt fullständiga namn och efternamn.

Dokumentation berörande föreningsstämman kommer löpande att publiceras på denna länk.

Varmt välkomna
APU Networks styrelse